Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH

 

I DEFINICJE

 1. USŁUGA SERWISOWA – diagnostyka, naprawa odpłatna, naprawa gwarancyjna lub każdy inny rodzaj usługi, świadczonej w ramach działalności SERWISU.
 2. SERWIS – punkt serwisowy mieszczący się pod adresem EVEO Sp. z o.o. oddział Rzeszów, ul. Strażacka 24E, 35-312 Rzeszów, który jest częścią firmy Eveo sp. z o.o. z siedzibą ul. Walerego Sławka 3A, 30-633 Kraków, KRS 0000297280, NIP: 6762363773, REGON: 120580987
 3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych, zgłaszająca sprzęt do USŁUGI SERWISOWEJ (bądź pisemnie upoważnione osoby trzeciej, występującej w jej imieniu). KLIENTEM może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 rok życia.
 4. KURIER – dowolna firma spedycyjna (chyba, że zaznaczone inaczej) świadcząca usługi przewozowe, pracownik tej firmy lub osoba występująca w jej imieniu.
 5. FORMULARZ – formularz zgłoszenia naprawy, dostępny dla KLIENTA na stronie internetowej https://support.app.eveo.pl/ w formie formularza online.
 6. SYSTEM TICKETOWY – elektroniczny system obsługi zgłoszeń od KLIENTÓW, pozwalający na komunikację w zakresie konkretnego zgłoszenia.
 7. REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający zasady wykonywania USŁUG SERWISOWYCH. REGULAMIN jest integralną częścią umowy o wykonanie USŁUG SERWISOWYCH.

 

II POSTANIOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy KLIENT oddający sprzęt do SERWISU jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym REGULAMINEM. KLIENT dokonując zgłoszenia serwisowego dobrowolnie akceptuje niniejszy REGULAMIN.
 2. SERWIS komunikuje się z KLIENTEM przez e-mail lub telefonicznie, na dane podane w FORMULARZU (tj. numer telefonu, adres poczty elektronicznej). Wiadomości wysłane na e-mail podany przez KLIENTA uznaje się za dostarczone.
 3. KLIENT zobowiązuje się każdorazowo poinformować SERWIS w przypadku zmiany danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, zawartych w FORMULARZU.
 4. W przypadku brak możliwości skontaktowania się SERWISU z KLIENTEM na dane podane w FORMULARZU, SERWIS będzie realizował USŁUGĘ SERWISOWĄ zgodnie z zapisami REGULAMINU, w szczególności z uwzględnieniem punktów 14 i 15 działu III REGULAMINU.
 5. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia USŁUGI SERWISOWEJ jest złożenie przez KLIENTA zgłoszenia serwisowego poprzez przesłanie uzupełnionego formularza dostępnego na stronie: https://support.app.eveo.pl/ oraz dostarczenie sprzętu do SERWISU.
 6. Po dokonaniu ekspertyzy technicznej wysłanego KURIEREM urządzenia oraz stwierdzeniu rodzaju usterki SERWIS informuje KLIENTA o kosztach usługi serwisowej, a także o przewidywanym czasie wykonania usługi. Informacje są przekazywane KLIENTOWI za pośrednictwem SYSTEMU TICKETOWEGO lub telefonicznie.
 7. KLIENT jest zobowiązany do wyrażenia zgody na cenę USŁUGI SERWISOWEJ lub jej odrzucenie w terminie do 3 dni roboczych począwszy od dnia powzięcia o niej informacji. W przypadku braku akceptacji ceny KLIENT ma obowiązek niezwłocznie odebrać pozostawiony w SERWISIE sprzęt. Jeżeli KLIENT nie odbierze sprzętu z serwisu w ciągu 14 dni kalendarzowych od niezaakceptowania ceny USŁUGI SERWISOWEJ, SERWIS jest uprawniony do naliczenia opłat za bezumowne przechowywanie sprzętu, (na które składają się m.in. zapewnienie właściwych warunków przechowywania sprzętu) w kwocie 10 zł netto za każdą kolejną rozpoczętą dobę przechowywania. Opłata ta będzie naliczana do momentu odbioru sprzętu przez Klienta,
 8. Czas wykonania USŁUGI SERWISOWEJ (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) jest każdorazowo ustalany z KLIENTEM. W uzasadnionych przypadkach (brak części zamiennych lub trudności z ich sprowadzeniem, usterki wymagające podjęcia specjalnych procedur diagnostycznych, itp.) czas ten może ulec wydłużeniu.
 9. SERWIS wykonuje diagnostykę sprzętu wyłącznie w zakresie usterek zgłaszanych przez KLIENTA. Jeśli w toku diagnostyki zostaną wykryte inne uszkodzenia, które nie zostały zgłoszone przez KLIENTA, SERWIS nie wykona kolejnych etapów diagnostyki bez uprzedniego porozumienia z KLIENTEM. SERWIS nie ponosi odpowiedzialność za usterki, wykryte w trakcie lub po wykonywaniu USŁUGI SERWISOWEJ, które nie zostały zgłoszone przez KLIENTA.
 10. Po wykonaniu USŁUGI SERWISOWEJ SERWIS powiadamia KLIENTA za pomocą SYSTEMU TICKETOWEGO o zakończeniu naprawy i wysyłce sprzętu.
 11. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach sprzętu przekazanego do USŁUGI SERWISOWEJ (dyskach, pamięciach flash, itp.).
 12. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie wykonywania USŁUGI SERWISOWEJ.
 13. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, jeśli szkoda nie jest winą SERWISU lub czas wykonania USŁUGI SERWISOWEJ wydłuża się z przyczyn od SERWISU niezależnych.
 14. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w oparciu o warunki gwarancji.

 

III DOSTARCZENIE I ODBIÓR SPRZĘTU

 

 1. Sprzęt należy dostarczyć na adres SERWISU opisany numerem zgłoszenia, wygenerowanym w trakcie zgłoszenia przez FORMULARZ. Dostarczenie sprzętu na adres głównej siedziby firmy w Krakowie lub inny adres nie jest równoznaczne z przyjęciem do SERWISU. Przekazanie sprzętu do SERWISU następuje poprzez wysłanie sprzętu KURIEREM. KLIENT ponosi koszt wysyłki sprzętu do SERWISU. SERWIS ponosi koszt odesłania naprawionego sprzętu, chyba że sprzęt jest zwracany bez naprawy, wówczas koszt odesłania sprzętu ponosi KLIENT.
 2. SERWIS zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu i wykonania USŁUGI SERWISOWEJ, jeśli stwierdzi, że sprzęt nie posiada numerów identyfikacyjnych (w tym numerów seryjnych) lub są one nieczytelne. Zapis ten dotyczy wszystkich USŁUG SERWISOWYCH, świadczonych przez SERWIS.
 3. W przypadku wysłania sprzętu za pośrednictwem KURIERA, sprzęt należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu we własnym zakresie (w szczególności sprzęt nie może przemieszczać się wewnątrz opakowania). Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do SERWISU ponosi KLIENT.
 4. SERWIS zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu i wykonania USŁUGI SERWISOWEJ, jeśli stwierdzi, że sprzęt nie został przez KLIENTA właściwie zabezpieczony na czas transportu.
 5. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do SERWISU organizowanego przez KLIENTA we własnym zakresie spoczywa na KLIENCIE.
 6. Sprzęt wysłany do SERWISU KURIEREM jest odsyłany na adres nadawcy.
 7. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, KLIENT jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania w obecności KURIERA. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności KURIERA i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzić wraz z KURIEREM protokół szkodowy.
 8. W przypadku nieodebrania sprzętu przez KLIENTA w okresie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez SERWIS o możliwości odbioru sprzętu, SERWIS jest uprawniony do naliczenia opłat za bezumowne przechowywanie sprzętu, o których mowa w punkcie 8 postanowień ogólnych. W przypadku wcześniejszego, zgodnego ustalenia z KLIENTEM terminu odbioru sprzętu, SERWIS może odstąpić od naliczania wyżej określonej opłaty.
 9. W przypadku nie odebrania sprzętu w ciągu 3 miesięcy od daty przyjęcia, zgodnie z art. 180 K.C. w związku z art. 60 K.C. SERWIS potraktuje to jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony. Serwis nabywa go przez jego objęcie w posiadanie samoistne na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego.
 10. W przypadku napraw gwarancyjnych warunki dostarczenia i odbioru sprzętu są ustalane na warunkach gwarancji.

 

 

IV GWARANCJA I REKLAMACJE

 

 1. SERWIS ponosi odpowiedzialność, za jakość świadczonych usług stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz art. 556 ust.1-3 KC. (Dz. U. 141.2002.1176).
 2. Na każdą USŁUGĘ SERWISOWĄ (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) udzielana jest gwarancja na okres 3 miesięcy liczona od daty zakończenia USŁUGI SERWISOWEJ. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jest specyfikacja naprawy.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sprzętu powstałych w wyniku: niewłaściwej eksploatacji sprzętu (niezgodnej z instrukcją obsługi), przypadków losowych (pożar, powódź, przepięcie w instalacji elektrycznej itp.), nieuprawnionej ingerencji osób niebędących pracownikami SERWISU, a także uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych (upadek sprzętu, działanie cieczy, zatkanie otworów wentylacyjnych itp.).
 4. SERWIS zastrzega sobie możliwość anulowania udzielonej gwarancji, jeśli sprzęt nie został właściwie zabezpieczony na czas transportu.
 5. W przypadku naprawy gwarancyjnej, okres gwarancji jest przedłużany wyłącznie o czas pobytu sprzętu w SERWISIE, o ile zapis w KARCIE GWARANCYJNEJ nie stanowi inaczej.
 6. Gwarancja może być udzielona wyłącznie w zakresie wykonanej naprawy/wymienionych podzespołów. Gwarancją nie są objęte konserwacje sprzętu, ani usterki, które nie są bezpośrednio związane z wykonaną USŁUGĄ SERWISOWĄ. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez SERWIS czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją SERWISU lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność wykonanej USŁUGI SERWISOWEJ.
 7. SERWIS nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub zagubienie specyfikacji naprawy.
 8. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć sprzęt, urządzenie lub towar do SERWISU na swój rachunek - we własnym zakresie lub poprzez firmę spedycyjną.

 

 

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Korzystając z USŁUG SERWISOWYCH KLIENT wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez SERWIS danych osobowych podanych przez KLIENTA w FORMULARZU. Wprowadzając lub podając dane, KLIENT oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi KLIENTA.
 2. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez SERWIS danych osobowych KLIENTA może uniemożliwiać świadczenie usług przez SERWIS.
 3. Administratorem danych osobowych jest EVEO Sp. z o.o.  oddział Rzeszów, ul. Strażacka 24E, 35-312 Rzeszów z siedzibą ul. Walerego Sławka 3A, 30-633 Kraków, KRS 0000297280, NIP: 6762363773, REGON: 120580987.
 4. SERWIS przechowuje i przetwarza dane osobowe KLIENTA w celu dokonania naprawy oraz w celu odesłania sprzętu po naprawie.
 5. KLIENT ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) i ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. SERWIS zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w dniu wskazanym przez SERWIS, ale nie wcześniej niż w dniu zamieszczenia zmian na stronie internetowej: support.app.eveo.pl Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umowy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 25.10.2022r. i jest dostępny na stronie internetowej: support.app.eveo.pl